Öppna föredrag

Tre av höstens fördrag kommer att ges på plats i Universitetshuset Sal IV men samtliga föredrag kommer även att ges via Zoom, ange i din anmälan på vilket sätt du önskar delta. 

Du som deltar via zoom kommer att få ett mejl med zoom-länk någon dag innan föredraget.

Föredragen är kostnadsfria och äger rum kl 14-16

Anmäl om du vill delta:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 64 45

Bristande känsloreglering och ätstörningar

15 september kl 14-16 i Universitetshuset Sal IV och via Zoom

Föreläsare: Martina Isaksson, fil. dr, vid Institutionen för Medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Leg. Psykolog vid affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri, Region Uppsala

En undersökning av över- och underreglering av känslor vid olika typer av ätstörningar, samt en fördjupning av hur överdriven självkontroll vid anorexia kan förstås och behandlas

I sitt föredrag kommer Martina att berätta om sin forskning som handlar om olika sätt att reglera känslor som förekommer vid olika typer av ätstörningsdiagnoser. Det handlar också om hur vår personlighetsstil påverkar vårt sätt att reglera känslor. Under föredraget kommer särskilt fokus att läggas på en känsloregleringsstil som kännetecknas av överdriven självkontroll och hur denna är mer vanligt förekommande vid anorexia än annan ätstörningsproblematik. Föredraget kommer också att handla om en forskningsstudie där man utvärderat en behandling för personer med anorexia (Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi; RO-DBT), som riktar sig specifikt mot överdriven och ohjälpsam självkontroll. Martina är även kliniskt verksam psykolog, och kommer komplettera informationen om sin forskning med kliniskt relevanta erfarenheter

Vardagsvetenskap – ett sätt att förstå sin sjukdom bättre

19 oktober klockan 14-16 i Universitetshuset sal IV och via Zoom

Föreläsare: Sara Riggare, fil. dr, vid Hälsovetenskap och e-hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Sara Riggare kallar sig patientforskare, vilket innebär att hon aktivt och öppet använder sina egna patienterfarenheter i sin egen forskning. I detta föredrag kommer Sara att berätta om sin doktorsavhandling om “personal science”, ett relativt nytt begrepp som på svenska kan översättas till vardagsvetenskap. Det är ett sätt att strukturerat använda sina egna observationer om sin egen hälsa för att besvara sina egna frågor och funderingar. Sara har själv till exempel använt vardagsvetenskap för att förbättra effekten hon får av sina parkinsonmediciner genom att göra strukturerade observationer och diskutera resultaten med sin neurolog.

I avhandlingen har Sara undersökt om metoderna som används i vardagsvetenskap kan vara användbara för personer med Parkinson. Detta gjorde hon genom att testa själv och även fråga andra personer med Parkinson om deras situation. Den viktigaste slutsatsen från avhandlingen är att vardagsvetenskap kan användas för att bättre förstå sin sjukdom och förbättra sin behandling, både på egen hand och med stöd från vårdpersonal.

Vad är en bra utbildning för barn med autism i förskola och skola?

15 november kl 14-16 - Ges endast via Zoom

Föreläsare: Ingrid I Olsson, fil. dr och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

I sitt föredrag kommer Ingrid att redovisa resultatet av en studie som hon har medverkat i som grundar sig på den ökade forskningen om undervisning av barn med autism. Studien svarar på frågorna: Vilken kunskap ger den uppmärksammade forskningen om autism? Vilken kunskap om autism blir inte uppmärksammad?

I föredraget belyses hur forskningen kan användas för att utveckla mer inkluderande undervisning. Ingrid kommer att berätta om en ny modell: ”the Inclusion Education Model” och hur denna kan användas för att förstå hur forskning kan bidra till ökad inkludering. I föredraget ges exempel på vad forskningen visar, varvat med erfarenheter från förskolor och skolor.

Hur går det i framtiden för barn och ungdomar som lidit av depression?

16 december kl 14-16 Universitetshuset Sal IV och via Zoom

Föreläsare: Iman Alaie, med. dr, leg. psykolog, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

En översikt över sambandet mellan depression i unga år och långsiktiga utfall i vuxenlivet, med särskilt fokus på psykisk (o)hälsa och socioekonomiska förhållanden

Mer information om föredraget kommer inom kort

Senast uppdaterad: 2022-09-07