Vem gör anspråk på arbetet med barn i behov av särskilt stöd?

Färgpennor i en låda

Fullständig rubrik: Vem gör anspråk på arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Förskollärares och specialpedagogers samverkan och arbetsfördelning i arbetet med särskilt stöd i förskolan

Datum och tid

15 december kl 14-16

Föreläsare

Petra Gäreskog, filosofie licentiat, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Om föreläsningen

Förskolan riktar sig till alla barn oavsett svårigheter. I arbetet med barn i behov av särskilt stöd samverkar förskollärare med specialpedagoger. Det är dock oklart vilken roll specialpedagoger ska ha i detta arbete och de nämns inte i förskolans styrdokument. Förskolan har ingen lagstadgad rätt till stödfunktioner jämförbart med elevhälsan i skolan och det finns likaså inte lagstadgat krav på tillgång till specialpedagogisk kompetens i förskolan. Detta ger upphov till ett flertal frågor som behandlats i min licentiatavhandling: hur ser arbetsfördelningen ut mellan yrkesgrupperna, förskollärare och specialpedagoger, när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd?  Vilken yrkesgrupp gör anspråk på jurisdiktion, det vill säga kontrollerar området, gällande olika aspekter av detta arbete? Hur ser gränsdragningen mellan yrkesgrupperna ut när det gäller ansvar och tolkningsföreträde över hur barns svårigheter ska tolkas och behandlas? Vilken roll har specialpedagogen i förskolan? Under föredraget berättar Petra om sin forskning där hon tittat närmare på dessa frågor.

Anmälan att delta vid föredraget 15 december

Senast uppdaterad: 2022-01-18