Föredrag 2011

Torsdagen den 10 mars kl 14-16 höll Tina Hellblom-Thibblin, fil.dr och universitetslektor vid Mälardalens högskola, Institutionen för utbildning, kultur och kommunikation, föredraget:

Från generalisering till individualisering: Kategorisering och dokumentation av barns ”problem” i skolans värld.


Hur har skolbarns ”problem” formulerats genom åren och vad kan ha bidragit till de kategoriseringar som gjorts? Barns ”problem” i skolan kan förstås i ett specifikt socialt och historiskt sammanhang. Professionella aktörer, läroplaner och olika dokumentationsrutiner samverkar på olika sätt till begreppsanvändningen i tiden. I föredraget diskuteras och problematiseras detta.

Fredagen den 18 mars kl 14-16 höll Päivi Adolfsson, fil.dr, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala Universitet föredraget:

Mat och måltider som en del av stöd och service för vuxna med utvecklingsstörning.


I dag har personer med utvecklingsstörning som behöver stöd och service med mat och måltider i sitt vardagsliv rätt att få sådant stöd i sitt hem eller i de gemensamma lokalerna i anknytning till hemmet. Föredraget handlar om en studie i vilken alla studiedeltagare bor i kommunala LSS-bostäder. Studiens syfte har varit att ta reda på hur matförberedelserna organiseras, vilka som är delaktiga i dessa förberedelser, livsmedelsval, matens näringsmässiga innehåll och måltidernas sociala organisation.

Torsdagen den 14 april kl 14-16 höll Karin Barron, Docent, Universitetslektor, Sociologiska institutionen Uppsala Universitet föredraget:

Retoriska löften och Verkligheter En studie om unga funktionshindrade mäns delaktighet och identitet.

Hur upplevs livsvillkoren, särskilt delaktighet, av unga män med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar? Frågor om kön, makt och normalitet har innefattats i denna undersökning, t ex sociala föreställningar om män och manlighet(er). Principen om full delaktighet, alla människors lika värde och rättigheter, som stipuleras i den nationella handlingsplanen, fokuseras, dvs. hur denna princip kommer till uttryck i de deltagande männens livsvillkor.

Fredagen den 20 maj kl 14-16 höll Helene Lidström, leg. arbetsterapeut, doktorand vid sekt. för arbetsterapi, NVS, Karolinska Institutet, Huddinge och Folke Bernadotte regionhabilitering, Akademiska sjukhuset, Uppsala föredraget:

Dator för delaktighet – ICT i skolan och på fritiden för barn och ungdomar med rörelsehinder.


Informations- och kommunikationsteknologin (ICT) har idag en självklar plats i barns och ungdomars vardag. Detta doktorandprojekt har därför utifrån barnens perspektiv undersökt om barn/ungdomar med rörelsehinder är delaktiga i datoraktiviteter i skolan och på fritiden i samma omfattning som barn i allmänhet. Tillgången till och användningen av datorhjälpmedel och dess relation till aktivitet och delaktighet i barnens vardag har också undersökts.

Den 15 september, höll Martin Karlberg från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier föredraget:

Skolans arbete med okoncentrerade och omotiverade barn.


En presentation av ett program, kallat Skol-Komet, som syftar till att skapa arbetsro och goda relationer.

Barn med bristande koncentrationsförmåga presterar ofta sämre i skolan jämfört med sina klasskamrater. Genom att ändra lärandesituationen och konsekvenserna för olika beteenden kan dessa barn få en mer gynnsam lärandemiljö. Under denna föredrag presenteras ett program som heter Skol-Komet som är avsett att hjälpa bl.a. barn med bristande koncentrationsförmåga. Presentationen innehåller dels en kortfattad beskrivning av programmet och dels en redovisning av aktuella resultat.

Den 14 oktober höll Wendy Maycraft Kall  från Statsvetenskapliga institutionen föredraget:

Hur organiseras genomförandet av psykiatrireformer och vad styr valet av strategier för styrning? En jämförelse mellan Sverige och England.


Trots att reformerna i England och Sverige har betydande likheter, finns det olikheter när det gäller val av styrning. Föredraget behandlar betydelsen av administrativa traditioner, professioner och vårdideologi.

Den 18 november, höllTerje Olsen som har skrivit sin avhandling vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet föredraget:

Arbete och daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning - hur ser situationen ut i Norge?

 

Föredraget baseras på en avhandling om arbete och daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning. Hur historien sett ut från nedläggningen av den institutionsbaserade omsorgen till situationen idag kommer att belysas samt hur vissa utvecklingstendenser inom norsk arbetsmarknad och socialpolitik påverkat området. Frågor om vad som menas med ett inkluderande arbetsliv kommer också att diskuteras.

Senast uppdaterad: 2023-06-20