Aktiviteter och föredrag under 20-årsjubileum 2008

Miniutställningen om Centrums verksamhet under 20 år

Miniutställningen berättare om den handikappforskning som bedrivits vid Uppsala universitet de senaste 20 åren och beskriver också Centrum för handikappforsknings roll.

- Forskning i de här frågorna sker inom flera olika vetenskapsområden, berättar Karin Jöreskog, föreståndare vid Centrum för handikappforskning. Vår uppgift är bl.a. att samordna forskningen i olika ämnen och bidra till att ge forskningsområdet den tyngd det förtjänar. Utställningen heter ”På lika villkor?” och en aspekt av denna fråga handlar om tillgänglighet.
Under utställningstiden kommer det att finnas en rullstol att låna. Med den kan gående besökare själva prova på hur det är att ta sig runt i huset sittande i en rullstol och ta till sig utställningarna ur detta perspektiv.

- När Museum Gustavianum öppnade för 11 år sedan fick vi pris för vår tillgänglighet, berättar Ing-Marie Munktell, museichef. Idag har kraven förändrats och vi står inför nya utmaningar i vårt anpassningsarbete. Vi ser denna utställning som en möjlighet att få ta del av förslag och tankar kring det förbättringsarbete vi har framför oss.

Utställningen pågick från 080418 till 080914.

 _______________________________________________________________________________________

Jubileumsföreläsningen den 12 mars hölls av professor Bodil Jönsson och av doktorand Per-Olof Hedvall från Certec, Lunds tekniska högskola:

I IT-sammanhang är vägarna till målet snarare olika för alla än lika för alla. Hur påverkar det tillgänglighetsbegreppet?

Åhörarkopior till del I, Åhörarkopior till del II

_____________________________________________________________________________________

Jubileumsföreläsningen den 16 maj hölls av Göran Annerén, professor i pediatrisk genetik och av Åsa Myrelid,  doktorand i pediatrik vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. 

Downs syndrom på 2000-talet. Utveckling, tillväxt och sjukdomspanorama

Föreläsningen repriserades den 26 september

_________________________________________________________________________________________ 

Jubileumsföreläsningen den 17 oktober hölls av Karin Barron docent vid sociologiska institutionen och av Kristjana Kristiansen, Försteamanuens (associate professor) på institutionen för socialt arbete och hälsovetenskap, Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet.

Funktionshinder, Kön, Normalitet

Karin Barron berättade om sin forskning med utvecklingsstörda kvinnor i olika generationer och om forskning med rörelsehindrade unga män. Hon pratade bland annat om identitetsskapande och delaktighet.

Kristjana Kristiansen berättade om sin forskning om vardagsliv för kvinnor med allvarliga psykiska sjukdomar. Hon berättade om hur kvinnorna i forskningen har varit aktiva i utformandet av hur forskningen bedrivits. 

Senast uppdaterad: 2023-06-20