Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Vårens öppna föredrag

Öppna föredragsprogrammet under våren 2023

Den 15 februari: Tommie Forslund

En intervjustudie om hur föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning upplevt Covid-19-pandemin Effekter på föräldraskapet och påverkansfaktorer

Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras barn är sårbara familjer som kan vara känsliga för omvälvande händelser och som oftare än andra behöver stöd. Deras liv påverkades av Covid-19-pandemin. I sitt föredrag berättar Tommie om vad han och hans medforskare, Stina Fernqvist och Helena Tegler, Centrum för Socialt Arbete (CESAR), kom framtill i sin studie om de effekter som föräldrar med (lindrig) IF upplevde Covid 19 medförde dem, deras föräldraskap och för deras barn.

Forskarna kom fram till att Covid 19 hade betydande effekter för familjerna t.ex. genom ökade krav i föräldraskapet och minskade resurser för coping som resulterade i ansträngda förälder-barn interaktioner och relationer. Viktiga faktorer som påverkade var t.ex. att det inte fanns anpassad information om pandemin, minskat professionellt och informellt stöd, samt att det förekom skolrelaterade förändringar så som hemundervisning. Resultaten pekar på vikten av att uppmärksamma konsekvenser av kriser och att det finns ett behov av kontinuerligt föräldrastöd för föräldrar med IF.

Den 24 mars: Helene Wernöe von Granitz

Uppfyller personlig assistans genom den statliga assistansersättningen funktionshindrades rättigheter enligt LSS och FN:s funktionshinderkonvention?

Den 25 april: Margareta Gonzalez Lind

Sväljsvårigheter vid lungsjukdomar Förekomst och riskfaktorer vid KOL och Covid-19

Den 9 maj: Johan Wejryd och Jonas Hultin Rosenberg

Lika politiska möjligheter för personer med olika intellektuell förmåga

Mera information kommer snart. Vårens program

Två personer tittar på och arbetar med en skoprotes

Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

UppTalk Weekly panelsamtal 


UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Mer information

Panelsamtalet ägde rum 24 november 2020 och spelades in. Det kan ses via nedanstående länk.

Länk till inspelat panelsamtal:  https://www.youtube.com/watch?v=lnyKRiBjkUA&feature=youtu.be

Forskning om funktionshinder pågår

          Bild på första sidan av tidning nummer 4 2022                                                                                                   

Innehåll
Frakturer bland äldre kan upptäckas med enkel röntgen 2
Smärta kan vara sjukdom i sig 3
Tillgänglighet – rätten alla inte har rätt till 6
Tillgänglighet stort problem på Göteborgs spårvagnar 8
Rättighetsreformen som kom av sig 10
Familjelivet har inte varit självklart för personer med funktionsnedsättning 13
Lästips 13
Bättre kunskaper om hur hjärnan hanterar antal kan ge bättre matematikundervisning 14
Hallå där! 15
Kalendern 2022 16

Läs det senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår

Senast uppdaterad: 2023-02-06