5 februari

kl 14-16

Tänka om ljud. 

Döva och hörselskadade barn med cochleaimplantat eller hörapparat: En studie om ljudbaserad lästräning vid datorn.

Cecilia Nakeva von Mentzer, leg logoped, filosofie doktor, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet.

Barn som föds med eller förvärvar habiliteringskrävande hörselskador löper stor risk att drabbas av utanförskap; både med hänsyn till svårigheterna att höra i en mängd kommunikationssituationer, men även till följd av språkliga svagheter i tal och skrift. Det här föredraget handlar om ljudbaserad lästräning vid datorn som ett sätt att stärka grundläggande språkförmågor hos döva och hörselskadade barn som använder cochleaimplantat eller hörapparat.

Studien som föredraget bygger på har visat hur vi kan identifiera barn som har särskild nytta av ljudbaserad lästräning. Den har också gett oss kunskap om vilka delar av läsningen som är särskilt besvärliga för döva och hörselskadade barn, som exempelvis konsonantförbindelser och att läsa ut samtliga ljud. När hörselskadade barn blir säkrare läsare har de en större chans till lyckad inlärning i skolan. I förlängningen får de förhoppningsvis även större möjligheter att delta och påverka samhället de lever i.

Åhörarkopior från föredraget

12 mars

kl 14-16

Möten för lärande i klassrumssamtal i grundsärskola

Vilka strategier använder lärare för att stötta elever med utvecklingsstörning i klassrumssamtal? Hur ser lärare och elever på det som försiggår i klassrumssamtal?

Nina Klang, forskare i specialpedagogik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet presenterar resultat av en pilotstudie om undervisning i två klasser i grundsärskola. Inom ramen för studien har Nina undersökt lärares kommunikativa strategier för att stötta elever i klassrumssamtal. Studien bygger på videoobservationer av klassrumssamtal och intervjuer med elever och lärare. Dessutom presenteras resultat av en intervjustudie om lärares uppfattningar av implementeringen av läroplanen Lsä11. Resultaten av pilotstudien diskuteras i ljuset av den internationella forskningen om undervisning för elever med funktionsnedsättningar.

Åhörarkopior från föredraget

8 april

kl 14-16

Hur ser livsvillkoren ut för unga med funktionsnedsättning?

Vilka stödinsatser och arbetssätt kan bidra till att öka deras möjligheter att komma ut i arbete/studier?

Åsa Andersén, doktorand vid Institutionen för folkhälso- & vårdvetenskap, Uppsala universitet

Piret Kams, leg. psykolog på Kompetenscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering, ArbetsRehab

Föredraget innefattar en presentation om hur levnadsvillkoren ser ut för unga med funktionsnedsättning. Psykolog från ArbetsRehab ger en beskrivning av hur det är att jobba kliniskt med arbetslivsinriktad rehabilitering inom ramen för två olika samverkansprojekt som riktar sig till den aktuella målgruppen, vilka metoder och stöd som används samt möjligheter och svårigheter som uppstår i det kliniska arbetet. Därutöver redovisas resultat från utvärderingen av projektet Ungas Mobilisering inför Arbetslivet, UMiA. Avsikten med UMiA var att utveckla, pröva och utvärdera olika metoder och former för samverkan i syfte att ge unga personer med funktionsnedsättning bättre stöd på vägen mot jobb, studier eller ökad arbetsförmåga.