Vårens öppna föredrag

11 februari 14-16

Att få och få behålla LSS-insatser

Rättssäkerhet vid handläggning av LSS under föregående mandatperiod (2010-2014).

Barbro Lewin, medicine doktor, forskare (fram till pensioneringen), Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Den starka rättighetslagen LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) har funnits i över 20 år. För många personer med omfattande funktionsnedsättningar innebär lagen en möjlighet att kunna leva som andra medborgare efter sina önskemål och förutsättningar. Det förutsätter att LSS tillämpas som riksdagspolitikerna tänkte sig. Funktionshinderrörelsen har i många år kritiserat Uppsala kommun för brister i myndighetsutövningen. I detta projekt studeras rättssäkerheten vid handläggningen av LSS under föregående mandatperiod (2010-2014). Preliminära resultat visar på uppenbara problem. Sådan kunskap kan användas i funktionshinderrörelsens idépolitiska arbete men också för att stärka egenmakten hos enskilda personer med funktionsnedsättningar och deras närstående.

Åhörarkopior till Barbro Lewins föredrag

10 mars 14-16

Funktionshinder och aktivt medborgarskap i ett europeiskt perspektiv

Rafael Lindqvist, professor i sociologi, Sociologiska institutionen

Föredraget handlar om hur välfärdssystemens stödinsatser i form av ekonomiska bidrag och social service utformats i nio europeiska länder och hur sådana insatser bidrar till eller försvårar möjligheten till ett aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. De utmaningar som olika välfärdssystem står inför berörs också under föreläsningen.

Åhörarkopior från Rafael Lindqvists föredrag

7 april 14-16

Hur har forskning om funktionshinder och praktisk verksamhet samverkat förr och nu?

Vilken betydelse har det för forskning, praktik och brukare?

Två personliga perspektiv med reflektioner kring betydelsen av mötet mellan forskning och praktik.

Bo Lerman, psykolog, samordnare vid enheten för välfärd och FoU-stöd, Regionförbundet Uppsala län

Mårten Söder, professor emeritus, Sociologiska institutionen

12 maj 14-16

Möjligheter och hinder för personer med Alzheimers sjukdom i tidigt skede, att vara fysiskt aktiva

Ylva Cedervall, medicine doktor, associerad forskare, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap/geriatrik, Uppsala universitet. Sjukgymnast vid Minnes- och geriatrikmottagningen, Akademiska sjukhuset.

Minnet och andra tänkande funktioner drabbas vid Alzheimers sjukdom, vilket är bekant för många. Något som inte är lika känt är att även förmågan att gå och motionera påverkas negativt redan tidigt i sjukdomsförloppet. Föredraget belyser olika hinder mot att vara aktiv, men också hur fysisk aktivitet kan vara ett medel för bättre kroppslig och mental hälsa för personer med Alzheimers sjukdom.

Åhörarkopior från Ylva Cedervalls föredrag

Hela vårens program som PDF

Karta till Museum Gustavianum Akademigatan 3 Uppsala