2014 - Vårens öppna föredrag

 7 februari kl 14–16

Vuxna med utvecklingsstörning och deras ställföreträdare

Therése Fridström Montoya, socionom, doktorand i offentlig rätt, juridiska institutionen, Uppsala universitet

Om god mans och förvaltares funktion som medel för att nå medlen (insatser enligt SoL och LSS) för att uppnå målet om möjlighet att leva som andra.

Utgångspunkten i rättssystemet är alla människors lika värde och rättighet och likhet inför lagen. För vissa personer med funktionsnedsättningar finns särskild lagstiftning (LSS) som reglerar sociala insatser som rättigheter, med avsikten att insatser ska ge möjlighet för de som omfattas av lagen att leva som andra. Alla människor har dock inte förmågan att på egen hand utkräva dessa rättigheter. För dessa finns möjlighet att förträdas av en god man eller förvaltare. Föreläsningen handlar om mötet mellan två delar av rättssystemet: socialrättens rättighetsreglering och familjerättens regler om god man och förvaltare. Står dessa rättsområdens grundlägga de principer och regler i sådan relation till varandra att det blir möjligt för vuxna med utvecklingsstörning att genom sin ställföreträdare leva som andra?
 

20 mars kl 14–16

Våldsutsatthet – ofta en del av livet för personer med psykisk sjukdom. Hur kan professionella bemöta våldsutsatta personer med psykisk sjukdom?

Anita Bengtsson Tops, professor i vårdvetenskap; Högskolan Kristianstad i Skåne

Föredraget bygger på fleråriga forskning inom nämnda fält och som delvis har presenterats i NCK:s (Nationellt centrum för kvinnofrid) rapport om förekomst av våld och dess uttryckssätt.

Personer med psykisk sjukdom är i större omfattning än folk i allmänhet utsatta för hot om våld, fysiska och sexuella övergrepp. Fördraget ger en översikt om förekomst av våld och dess uttryckssätt. Vidare lyfts ekologiska förklaringsmodeller för att förstå våldet samt förslag på hur professionella bör bemöta våldsutsatta personer med psykisk sjukdom.

10 april kl 14–16

Teknikstöd i gymnasieskolan för elever med kognitiv funktionsnedsättning

Helene Lidström, leg. arbetsterapeut, medicine doktor och forskare vid institutionen för kvinnors- och barns hälsa, Uppsala universitet.

Insatser för att underlätta övergång från gymnasieskola till arbete eller vidare studier.

En modell för att identifiera och rekrytera elever, bedöma behov, använda teknikstöd och följa upp
effekterna har arbetats fram och prövats.Preliminära resultat visar att relativt små insatser gjorde skillnad för 630 gymnasieelever med kogntiva svårigheter. Eleverna som fått anpassning i skolmiljön tex teknikstöd samt strategier för hur de ska sköta skolarbetet, tycker att de förbättrat sina skolresultat och klarar sig bättre i såväl i skolan som på fritiden.
 

7 maj kl 14–16

Våld mot kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning – ett osynliggjort samhällsproblem

Denise Malmberg, docent i etnologi och universitetslektor vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

Hur har funktionsnedsättningen betydelse i detta sammanhang? Föredraget bygger delvis på en översikt som gjorts för NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) om förekomst av brott och övergrepp.

Forskning har tydligt visat att personer med olika funktionsnedsättningar generellt sätt har sämre livsvillkor både i fråga om utbildning, ekonomi och social tillgänglighet. Det kan innebära en form av utsatthet, som i kombination med isolering och ensamhet, visat sig ökar risken för att utsättas för brott och övergrepp. Till det kommer faktorer som det beroende en funktionsnedsättning kan innebära, men även de representationer eller föreställningar, attityder och normer som finns i samhället gentemot personer med olika funktionshinder. Inte minst gäller detta i relation till frågor om kön och sexualitet. Brottsbilden visar också på att det finns en ökad tolerans mot att begå övergrepp mot personer med funktionshinder och att det är själva funktionsnedsättningen som är i fokus för övergreppen.

Åhörarkopior till Denise Malmbergs föredrag

Alla föredrag äger rum i föreläsningssalen i Museum Gustavianum, Akademigatan 3.

Anmäl om du vill deltaga:

E-post: cff@cff.uu.se

Tel: 018-471 6445

Föredragen är kostnadsfria.