Program för hösten 2012

5 oktober kl 14-16


Rikard Friberg von Sydow , teologie doktor vid Teologiska institutionen, Uppsala Universitet.

Självdestruktivitet och etik:
Vad får vi göra med oss själva och hur får vi hjälpa dem runt omkring oss? Vad betyder ett självdestruktivt beteende rent moraliskt, både för den som utför det och den som ser det utföras?


_________________________________________________________________________________________________

25 oktober kl 14-16

Roger Olsson, näringsfysiolog, klinisk adjunkt, MSc, Klinisk nutrition och metabolism, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet.

Linda Bratteby Tollerz, leg sjukgymnast, MSc, Folke Bernadotte regionhabilitering, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.


Kan undersökningar av energiomsättning vid vila och fysisk aktivitet bidra till en bättre hälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar?
Att fysisk aktivitet har en stor betydelse för hälsan är numera väl känt. För barn lyder rekommendationen att de bör vara fysiskt aktiva på en moderat till hög aktivitetsnivå minst 60 minuter/dag (FYSS 2008). Forskningen visar även att energiomsättningen och den fysiska aktiviteten kan variera i hög grad mellan olika barn beroende på faktorer som funktionsnedsättning, självkänsla, ålder, kön och vikt. Hos till exempel barn och ungdomar med neurologiska funktionshinder finns ofta individuella skillnader beträffande energibehovet till följd av deras olika kroppssammansättning, ätproblem och bristande tillgång till anpassade fysiska aktiviteter.

Vid laboratoriet för klinisk nutrition och metabolism har vi sedan ett par år arbetet med att utveckla och prova olika metoder för att undersöka energiomsättning vid vila och fysisk aktivitet på ett sätt som accepteras väl av barnen. Genom att kombinera mätningar av kroppssammansättning, fysisk aktivitet och kost kan man undersöka energibalansen under en tidsperiod i vardagsmiljön.

Målsättningen med projektet är att öka kunskapen kring energiomsättning vid vila och fysisk aktivitet. Vidare att kunna ge mer individuellt anpassade rekommendationer kring kost och fysisk aktivitet för att öka livskvalitén och hälsan hos barn och ungdomar med olika funktionshinder.

Informationsmaterial

15 november kl 14-16

Tomas Furmark, professor vid Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet.

Social fobi: Om rädslan för att bli granskad och avvisad.
Nya forskningsrön kring orsaker och behandling av social fobi och hur dessa ångestbesvär hänger samman med förändringar av hjärnans aktivitet.

Många människor känner sig ängsliga, blyga eller hämmade i sociala situationer.
Problemen kan innebära stora begränsningar för individen i vardagslivet. Det kallas då social fobi. Vid institutionen för psykologi har forskning om social fobi pågått under de senaste 15 åren. Denna föreläsning tar upp nya forskningsrön kring orsaker och behandling av social fobi och hur dessa ångestbesvär hänger samman med förändringar av hjärnans aktivitet.