Höstens öppna föredrag

10 september kl 14–16

Stamning – ett ofta missförstått talproblem
Vad händer i hals, mun och hjärna och kan taltekniker underlätta talet?

Per Alm, medicine doktor, lektor och forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Logopedi,
Uppsala universitet

Stamning är välkänt talproblem, men fortfarande är stamningens natur och orsaksmekanismer en omdebatterad fråga. Vad är det som gör att talet avbryts, och hur kan stamningen variera så mycket mellan olika tillfällen och olika situationer? Aktuell forskning om talet och hjärnan har gett ny kunskap, och vi börjar kunna förstå problematiken på ett nytt sätt. En relaterad frågeställning gäller möjligheter (och svårigheter) att hantera och arbeta med stamningsproblem, t.ex. med olika taltekniker. I Uppsala pågår forskning om stamning, främst med inriktning på att bättre förstå talproblemets grund.

14 oktober kl 14–16

Hur upplever och reglerar barn och unga med ADHD stress?
Vilken roll spelar tidiga stressande livshändelser och vad finns det för kunskap om hur
stresshormonet kortisol påverkar ADHD?

Johan Isaksson, psykolog, medicine doktor, forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Barn- och
ungdomspsykiatri, Uppsala universitet

Det finns ett samband mellan ADHD och låga nivåer av stresshormon – trots att många med diagnosen upplever just stress.

Sambandet mellan ADHD och låga kortisolnivåer är till viss del utforskat sedan tidigare, men resultaten har inte varit entydiga. Föredraget handlar bland annat om resultaten från en större studie vid Uppsala universitet där över 200 barn och unga med ADHD från Uppsala, Gävle, Enköping och Falun har deltagit. Barnens och ungdomarnas kortisolnivåer har mätts via salivprov fyra gånger om dagen. En fråga som framstår som viktig är hur de låga kortisolnivåerna påverkar barnens förmåga att möta utmaningar de ställs inför.

Åhörarkopior från Johans föreläsning

19 november kl 14–16

Som en vanlig tjej

Konstruktioner av kropp och feminitet bland unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

Kamilla Peuravaara, doktorand vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Hur blir man ”som en vanlig tjej”? Och hur gör man motstånd mot normativa föreställningar om femininitet? Vad har kroppen för betydelse i görandet av femininitet och hur görs kroppar synliga, både för sig själv och för andra, som ”normala” eller avvikande?

Föredraget är baserat på en sociologisk avhandling om unga kvinnor i åldrarna 17-20, som kategoriserats som intellektuellt funktionsnedsatta och studerar vid en gymnasiesärskola. Det är kvinnor som Kamilla har fått göra forskning ”tillsammans med” där frågor om hur det är att vara ung kvinna idag och specifikt frågor som berör kropp och femininitet har varit centrala.

10 december kl 14–16

Att öka delaktigheten för barn med grava fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar
Utveckling av en kreativ musik- och bildmiljö med minimalistiska interaktionsmedel i särskolan

Lars Oestreicher, teknologie doktor, lektor och forskare vid Institutionen för
informationsteknologi, Visuell information och interaktion, Uppsala universitet

Barn med olika former av funktionsnedsättningar har visat sig må bra av att lyssna till, men även utöva musik. Detta har man tagit fasta på inom musikterapin och musik i olika former ingår idag som en viktig del av skoldagen för barnen. Vid Årsta särskola, där många av barnen har grava funktionsnedsättningar både kognitivt och fysiskt, är den musikaliska verksamheten central och barnen har övningar i grupp och enskilt. Ett problem är dock att mycket av musicerandet är lärardrivet, dvs. det är läraren som stimulerar musiken, och i de flesta fall också leder aktiviteten genom att spela piano eller annat instrument. Den kreativa delen är svår att åstadkomma och uppmuntra. Dessutom är de traditionella instrument för svåra att hantera, fysiskt och kognitivt.

I ett nära samarbete har Uppsala Universitet, genom avdelningen för Visuell Information och Interaktion vid institutionen för Informationsteknologi tillsammans med Årsta särskola tagit fram ett alternativt sätt att arbeta med barn och musik, bland annat genom att utnyttja IT och avancerad elektronik för att skapa en kombinerad ljud- och bildmässing miljö, där skapandet sker på elevens villkor. De preliminära resultaten bådar gott inför en fortsättning av projektet. Under föredraget kommer vi presentera projektet och dess grundläggande idéer, samt några av resultaten som uppnåtts fram till nu.

Höstens program


Alla föredrag äger rum i föreläsningssalen i Museum Gustavianum, Akademigatan 3. Anmäl om du vill
deltaga:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 6445
Föredragen är kostnadsfria.