Föredrag under våren 2009

 

Den 27 februari klockan 14 höll Göran Nygren, doktorand vid institutionen kulturantropologi och etnologi, föredraget 

Skolvardag med rörelsehinder - en etnologisk studie.

Det sociala livet, kunskapen samt inkluderande och exkluderande vardagsprocesser.

Åhörarkopior till föredraget

_________________________________________________________________________________________________

Den 13 mars klockan 14 höll Lena Jemtå Med. dr, leg. sjukgymnast, Institutionen för Neurovetenskap, rehabiliteringsmedicin, föredraget:

Barn och ungdomar med rörelsehinder: Trivsel med livet, copingstrategier, nära relationer och sexualitet samt självvärdering.

Föredraget handlade om hur barn och ungdomar med rörelsehinder själva upplever sin tillvaro. Att växa upp med ett rörelsehinder påverkar livssituationen och barnen och ungdomarna möter olika svårigheter under uppväxtåren. För att vi ska kunna ge ett bra stöd behöver vi kunskap om hur barnen och ungdomarna själva ser på sin tillvaro. Vi behöver också kunskap om vad barnen och ungdomarna själva upplever som svårigheter och hur de gör för att klara av de svårigheter de möter. Lena har intervjuat 141 barn och ungdomar i åldern 7–18 år med rörelsehinder. Hon berättade om hur de trivs med livet, hur de gör för att klara av problem (coping strategier), vilka erfarenheter de har av nära relationer och sexualitet och hur de ser på sig själva (självkänsla).

 _______________________________________________________________________________

Den 20 mars klockan 14 höll Helen Lindstedt Med.dr, Leg. arbetsterapeut, universitetslektor Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, föredraget:

Män dömda till rättspsykiatrisk vård: Deras förutsättningar och förmåga till vardagsliv.

Föredrages röda tråd är psykiska funktionshinder. Resultat presenteras från ett avslutat avhandlingsarbete om att psykiskt störda lagöverträdare så småningom ska ut i samhället igen efter den rättspsykiatriska vården och vad gruppen fått under första vårdåret ur ett aktivitetsperspektiv. Vidare presenteras Kognitek, ett projekt om kognitiva hjälpmedel för personer med ADHD. Ett pågående projekt kommer också att beröras, om hur man kan skriva tydliga, mätbara mål, Goal Attainment Scaling, för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Åhörarkopior till föredraget

___________________________________________________________________________________

Den 24 april höll Denise Malmberg fil.dr universitetslektor, Centrum för genusvetenskap föredraget:

Dolda brottsoffer. Polismyndighetens och socialtjänstenshantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder.

Vad gör polis och socialtjänst när personer med funktionshinder är, eller misstänks vara, utsätta för brott och övergrepp? Denise Malmberg håller föredrag om hennes och Kerstin Färms undersökning om hur sådana ärenden hanteras av myndigheter i tre kommuner av olika storlek. Studien bygger på enkätdata, intervjuer med tjänstemän och genomgång av olika dokument. Undersökningen visar att personer med funktionshinder idag är en dold grupp bland brottsoffer och att deras rättssäkerhet inte självklart kan garanteras. En slutsats som dras är att berörda myndigheter behöver bättre kunskap om vilka faktorer som påverkar funktionshindrades risk att utsättas för brott och övergrepp. En annan är att medvetenheten behöver bli större om vad funktionshinder kan betyda i den rättsliga processen. Denise kommer att berätta om de förslag på åtgärder som hon och Kerstin föreslår i deras bok för att synliggöra funktionshindrades brottutsatthet och därigenom förbättra deras rättsliga situation.

Denise Malmbergs forskarkollega Kerstin Färm fil.dr, är verksam som forskningsledare vid FoU välfärd, Regionförbundet Örebro.

Åhörarkopior till föredraget